“Met de Nx willen we zo veel mogelijk zwaar verkeer uit het dorp weren”

  • 26 februari 2021

Het geïntegreerd onderzoek is de verzamelnaam voor alle onderzoeken die worden uitgevoerd in de uitwerkingsfase. Het mobiliteitsonderzoek maakt hiervan onderdeel uit en is vandaag volop in de uitvoering. In dit interview vertelt mobiliteitsdeskundige Adel Lannau van het consortium Arcadis-Tractebel ons meer over het doel van die studie. “De Nx is een belangrijke factor in de keuze van het inrichtingsalternatief. We willen via die weg namelijk zo veel mogelijk zwaar verkeer uit de dorpskern weren.”

1. Wat is jouw rol binnen het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge en meer specifiek binnen het mobiliteitsonderzoek?

“Als mobiliteitsdeskundige maak ik deel uit van het studieteam. Samen met mijn collega’s ben ik verantwoordelijk voor het mobiliteitsonderzoek, een van de disciplines uit het milieueffectenonderzoek.”

2. Wat is het doel van dit onderzoek?

“We gaan na welke effecten de redelijke alternatieven voor de westelijke en oostelijke ontsluiting hebben op de mobiliteit in de omgeving van de nieuwe sluis. Zo bekijken we bijvoorbeeld hoe de alternatieven scoren op veiligheid voor zachte weggebruikers én op vlak van filevorming en drukte in de dorpskern. We brengen met dit onderzoek dus de voor- en nadelen van de alternatieven in kaart. En dat zal helpen bij het maken van een onderbouwde keuze van het inrichtingsalternatief. Een belangrijke factor in die keuze is het gebruik van de Nx. Daarmee willen we namelijk zo veel mogelijk zwaar verkeer uit de dorpskern weren. We gaan daarom voor alle alternatieven na hoeveel verkeer we via de Nx weren uit de woonwijken.

We werken in dit onderzoek nauw samen met onze partners, zoals het havenbedrijf, de stad Brugge, het Agentschap Wegen en Verkeer en de werkgroepen van het project."

3. Kadert dit onderzoek ook binnen het leefbaarheidsplan?

“Mobiliteit hangt natuurlijk nauw samen met de leefbaarheid in een omgeving. Dat nemen we mee in deze studie, die op die manier dus zeker aansluit bij het leefbaarheidsplan. De effecten op mobiliteit zijn ook interessant voor het bepalen van de milderende maatregelen. We overleggen hierover met het team dat instaat voor het leefbaarheidsplan.”

4. Aan welke milderende maatregelen denken we dan?

“Dat kan onder andere gaan over snelheidsverlagingen op bepaalde wegen, aanpassingen aan kruispunten die zorgen voor meer veiligheid of de installatie van geluidsschermen langs de weg.”

5. Hoe ver staat het onderzoek vandaag?

“In 2019 hebben we metingen uitgevoerd van het huidige verkeer in de omgeving. Vandaag zijn we volop aan de slag met de opmaak van een verkeersmodel. In dat model nemen we de bestaande situatie op en houden we rekening met mogelijke mobiliteitsontwikkelingen in de toekomst. Aan de hand van het verkeersmodel gaan we dan de effecten na van de alternatieven en kunnen we die met elkaar vergelijken. Ook hier werken we nauw samen met onze partners, zoals het havenbedrijf, de stad Brugge, het Agentschap Wegen en Verkeer en de werkgroepen van het project.

Daarnaast geven we in deze fase al een eerste indicatie van wat de mogelijk impact is van de werken aan de sluis en de Nx. Dit is nog vrij globaal. Wanneer er meer duidelijkheid is over het inrichtingsalternatief, wordt de werfinrichting verder onderzocht en in detail uitgewerkt.”

6. Wat gebeurt er met de resultaten van het onderzoek?

“De resultaten worden meegenomen in het volledige milieueffectenrapport (MER). Daarnaast wordt er rekening mee gehouden in andere onderzoeken, zoals de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) en de onderzoeken naar lucht en geluid.

Het verslag van dit onderzoek zullen we, samen met de resultaten van de andere disciplines, beschikbaar stellen voor alle geïnteresseerden tijdens het openbaar onderzoek aan het einde van de uitwerkingsfase.”

Adel Lannau2