Nieuws

  • 9 december 2020

Twee auditoraatsverslagen voor Nieuwe Sluis Zeebrugge

Het projectteam van het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge heeft begin december twee verslagen ontvangen van de auditeur van de Raad van State. Enkele partijen hadden in 2019 bij de Raad van State een verzoekschrift tot nietigverklaring van het voorkeursbesluit ingediend. Dat voorkeursbesluit duidt de huidige Visartsluis aan als voorkeurslocatie om de nieuwe zeesluis in Zeebrugge te bouwen. De auditeur van de Raad van State adviseert in beide auditoraatsverslagen om het voorkeursbesluit te vernietigen. Uit de definitieve uitspraak van de Raad van State zal blijken of de Raad de auditoraatsverslagen volgt of niet. In tussentijd zet het project de lopende trajecten verder omdat deze sowieso zinvol zijn voor het verdere verloop van het project. Vanuit menselijk oogpunt is het ook niet wenselijk om deze trajecten stop te zetten.
Overzichtsbeeld
  • 7 september 2020

Enquête over leefbaarheid in Zeebrugge

Het projectteam van de Nieuwe Sluis Zeebrugge werkt op dit moment een leefbaarheidsplan uit. Dat plan brengt de huidige leefbaarheid in Zeebrugge en de noden en wensen daarrond in kaart en vormt de basis voor verdere leefbaarheidsacties.
Afloop inspraakperiode projectonderzoeksnota
  • 17 juli 2020

Inspraakperiode projectonderzoeksnota afgelopen

De inspraakperiode van de projectonderzoeksnota van de Nieuwe Sluis Zeebrugge is afgelopen.
Visartsluis
  • 12 november 2020

Bijna 90 meningen en adviezen meegenomen voor bouw Nieuwe Sluis Zeebrugge

Op vrijdag 13 november publiceerden we de geactualiseerde projectonderzoeksnota op deze website. In die nota staat omschreven welke alternatieven op de Visart-locatie verder worden onderzocht en hoe de verschillende studies in de uitwerkingsfase worden aangepakt. De nota kwam tot stand na input van omwonenden, bedrijven, verenigingen en adviesinstanties.
Infokrant
  • 24 juli 2020

Bevraging over leefbaarheidsplan in augustus

De bouw van de nieuwe sluis en de nieuwe wegenis hebben impact op de omgeving en op Zeebrugge in het algemeen. Met een leefbaarheidsplan brengen we die impact in kaart en kijken we welke maatregelen de impact kunnen verzachten.
Kaart projectzuilen
  • 19 juni 2020

Bezoek de projectzuilen

De projectonderzoeksnota van de Nieuwe Sluis Zeebrugge ligt sinds 8 juni ter inzage voor alle burgers.
  • 12 oktober 2020

Trajectbegeleiding bedrijven in volle gang

Voor de realisatie van de nieuwe sluis en bijhorende NX, zullen enkele bedrijven moeten verhuizen. Op dit moment vinden er gesprekken plaats met een 25-tal bedrijven om hun noden en wensen in kaart te brengen.
Jan Goemaere
  • 17 juli 2020

Jan Goemaere aan het woord over de volgende stappen

Met de projectonderzoeksnota en de inspraakperiode zijn de eerste stappen in de uitwerkingsfase van de Nieuwe Sluis Zeebrugge gezet. In de geactualiseerde versie van de projectonderzoeksnota worden alle mogelijke alternatieven binnen de Visartsite beschreven.
Nieuwe Sluis Zeebrugge
  • 10 juni 2020

Eerste infokrant in de bus van Zeebruggenaren

Deze week valt bij de buurtbewoners van het project een eerste infokrant over het complex project Nieuwe Sluis Zeebrugge.