Onderzoeksdeskundigen aan het werk in Zeebrugge

  • 26 februari 2021

De komende tijd worden er in deze fase nog essentiële onderzoeken uitgevoerd. Een groot deel hiervan gebeurt achter de schermen, maar enkele onderzoeken zijn ook zichtbaar in het straatbeeld. Zo doen bodemdeskundigen de komende weken onderzoek naar de aard en de kwaliteit van de ondergrond in het projectgebied. Daarnaast meten onderzoekers ook het geluid, de trillingen en de luchtkwaliteit in de omgeving.

Naast de beoordeling van de ondergrond en de studies voor het milieueffectenrapport, staan er in een latere fase ook onderzoeken gepland die nodig zijn voor de sloop van gebouwen. Het is mogelijk dat de deskundigen ook terreinen van de bedrijven moeten betreden om onderzoek te voeren. Als dat het geval is, worden de bedrijven daarover uiteraard op voorhand ingelicht.

Geïntegreerd onderzoek in het kader van het inrichtingsalternatief

Onder het geïntegreerd onderzoek vallen alle onderzoeken uit de uitwerkingsfase: het bouwtechnisch onderzoek, het nautisch onderzoek, de maatschappelijke kosten-batenanalyse, het milieueffectenonderzoek, het mobiliteitsonderzoek en de leefbaarheidsstudie. De resultaten hiervan maken het mogelijk om uit de redelijke alternatieven het inrichtingsalternatief te selecteren dat zal worden uitgevoerd. In de digitale nieuwsbrief lees je de komende maanden wat al deze onderzoeken precies inhouden.